نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 تیر 1403 12:46 ق.ظ

یادگیری

دانشگاه و نوآوری

دانشگاهها بعنوان عامل توسعه علم در هر جامعه نقش بسیار مهمی دارند . یکی از موضوعاتی که آنها به تدریس و آموزش آن می پردازند موضوع نوآوری است . اما…