نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

16 آذر 1401 4:11 ب.ظ

رویداد ها

رویداد های آتی

سمینار کارخانه های نوآوری و تحول دیجیتال

رویداد های برگزار شده