نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

16 آذر 1401 4:07 ب.ظ

کارآفرینی

آیا می خواهید کسب و کار شما موفق باشد؟

نوشته اندی بیلی  -توسط چیپ گالنت آیا شرکت شما در وضعیت دشواری گیر کرده است؟ آیا درآمد شما افزایش یافته است؟ آیا اهداف شما راکد هستند؟ ممکن است به این…