نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 2:46 ب.ظ

افزایش بهره وری

شرکت های معکوس و خلق ارزش با دیگران

در یکی از گزارشهای شرکت مشاوران بوستون اخیرا از واژه ای جدید استفاده شده است که عین بخشی از آن را برای شما درج می کنیم : در میان این…