نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:27 ق.ظ

استخدام

65 درصد معتقدند استخدام کنندگان کارکنان فناوری، جانبدارانه عمل می‌کنند

توسط ایان اسمیت –  22/01/2022 بر اساس یک نظرسنجی از استخدام کنندگان از 131 کشور، اکثریت استخدام کنندگان کارکنان فناوری معتقدند که در فرآیند استخدام سوگیری وجود دارد. تحقیقات انجام…