نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 12:27 ق.ظ

2024

10 چالش بزرگ در مدیریت نواوری در سال 2024

توسط امیلی Djock ژانویه 24 تحقیقات McKinsey & Company نشان می دهد که در زمان عدم اطمینان، کسب و کار به طور معمول، سرمایه گذاری در تغییرات افزایشی، در واقع…