نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 9:58 ب.ظ

اصول مدیریت

دنیای در حال تحول رهبر امور استراتژی

آگوست 2023 -توسط نعما آلپرت، اما گیبز و ویتنی زیمرمن رهبران استراتژی در دهه گذشته در پاسخ به نوسانات فزاینده و تغییر دستورات، مسئولیت های بیشتری را بر عهده گرفته…