نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 4:37 ق.ظ

احیای جنگل

راه حل های مبتنی بر طبیعت برای تغییر آب و هوا: تفاوت بین جنگل کاری و احیای جنگل چیست؟

توسط تیم گالاگر -07/04/2022 – حق چاپ ریچ مارتلو سومین گزارش IPCC  این بار به بررسی چگونگی کاهش گرمایش جهانی می پردازد. اگرچه فناوری‌های جدید تمرکز بسیاری از گزارش‌ها بود،…