نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:02 ب.ظ

Airbnb

آیا «اقتصاد به اشتراک گذاری» یک نام اشتباه است؟

22 مه 2023 -توسط بنجامین کسلر، دانشگاه جورج میسون -اعتبار: Unsplash/CC0 دامنه عمومی با در نظر گرفتن تأثیر مخرب آن، اقتصاد اشتراکی ادعاهای مشکوکی نسبتاً کوچکی را برای خود مطرح…