نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 9:58 ب.ظ

2023

قوانین فیزیک همیشه متقارن نبوده اند، که ممکن است دلیل وجودی شما را توضیح دهد

23 مه 2023 -توسط دانشگاه فلوریدا-اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 برای نسل‌ها، فیزیکدانان مطمئن بودند که قوانین فیزیک کاملاً متقارن هستند. تقارن یک ایده مرتب و جذاب است که در جهان…