نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:35 ق.ظ

اکوسیستم ارتقای مهارت های صنعتی

اکوسیستم ارتقای مهارتهای دیجیتال صنعتی

الف – مقدمه : توسعه اکوسیستم های مهارتی و بهبود استفاده از مهارت ها کلید تحول دیجیتال است . این امر هم اکنون بعنوان گلوگاه تحول دیجیتال در بسیاری کشور…