نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 10:23 ب.ظ

اقلیم

شش پیشرفت اقلیمی سال 2022  به سوی  کربن زدایی

30 دسامبر 2022 -توسط لسلی کافمن و لورا میلان لومبرانا، اخبار بلومبرگ -اعتبار: Unsplash/CC0 دامنه عمومی صدمات ناشی از تغییرات آب و هوایی در سال گذشته در مواقعی آنقدر زیاد…

در بیشتر موارد، نهادهایی که دارای گواهینامه های انرژی تجدیدپذیر هستند، کار زیادی برای اقلیم انجام نمی دهند

گزارش 10 ژوئن 2022 -توسط باب یرکا، Tech Xplore سهم شرکت‌های نمونه که 2 مسیر انتشار گستره 2015-2019 آنها با اهداف دما برای سه رویکرد حسابرسی انتشار همراستا شده است….