نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:08 ق.ظ

اقتصاد نوآوری

درک اقتصاد نوآوری

درک اقتصاد نوآوری

12 دسامبر -تصویر از Unsplash اقتصاد نوآوری مانند یک باغ است. کار سخت، فداکاری و زمان لازم است تا بذرهای خلاقیتی را پرورش دهیم که به چیزی زیبا تبدیل شود….