نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 9:41 ب.ظ

افراد بومی دیجیتالی

دانشگاه و نوآوری

دانشگاهها بعنوان عامل توسعه علم در هر جامعه نقش بسیار مهمی دارند . یکی از موضوعاتی که آنها به تدریس و آموزش آن می پردازند موضوع نوآوری است . اما…