نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:42 ب.ظ

اعمال مدیریت

ریسک پذیری در شرایط پر خطر

مدیریت ریسک لزوما به معنای حذف همه ریسک ها نیست ، بلکه شناسایی و اعمال مدیریت بر آنها است به گونه ای که سازمان و کسب و کار را دچار…