نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:21 ق.ظ

اعتماد و مشارکن

اعتماد و مشارکت به مثابه سرمایه گذاری

اگر به این موضوع اعتقاد داشته باشید که ، اعتماد ارزش است و کسب و کارها در دنیای امروز مجبور به حفاظت از آن هستند  ، آنگاه شما چه برنامه…