نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 2:08 ب.ظ

اطلاعات آب و هوایی

استراتژی جدید انجمن نوآوری اروپایی برای حمایت از توسعه مهارت های فضا و اطلاعات جغرافیایی

17/12/2021 EIT Climate-KIC، از طریق پروژه Horizon 2020 EO4GEO، استراتژی جدیدی را برای حمایت از توسعه مهارت‌ها برای مشاهده زمین و اطلاعات جغرافیایی (EO*GI) منتشر کرده است که منبعی ضروری…