نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:16 ق.ظ

اسپرینت طراحی

دو سرعت نوآوری چیست؟

توضیح لازم : پایگاه کل نگار بر اساس اهداف خود که توسعه نوآوری مدیریت است مطالعات و تحقیقاتی بعمل می آورد . این مطالعات در مباحث مفهومی و کاربردی و…