نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:11 ب.ظ

استمرار

تعالی شخصی در زندگی کاری

از زمانهای خیلی دور برای دانشجویان و فارغ التحصیلان امروزی ، تحقیقات مدیریت نشان داده است که در زندگی کاری هرم رفع نیاز ها که به صورت سلسله مراتبی تعریف…