نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

31 اردیبهشت 1403 9:31 ب.ظ

اروپا

موج جدید نوآوری اروپا

24 آوریل 2024 در ژوئیه 2022، اتحادیه اروپا رسماً دستور کار نوآوری جدید اروپایی خود را تصویب کرد که مجموعه ای از اقدامات را برای حمایت از انتقال سبز و…