نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 12:09 ق.ظ

ارتقا مهارت های صنعتی

اکوسیستم ارتقای مهارتهای دیجیتال صنعتی

الف – مقدمه : توسعه اکوسیستم های مهارتی و بهبود استفاده از مهارت ها کلید تحول دیجیتال است . این امر هم اکنون بعنوان گلوگاه تحول دیجیتال در بسیاری کشور…