نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 10:39 ب.ظ

ارتقای سازمانی

ارتقای سازمان و نوآوری به همراه هم

امروزه در ادبیات مدیریت و توسعه اقتصادی واژه نوآوری بسیار جالب توجه است و همانگونه که درباره مدیریت خطاب می شود به این موضوع هم ، هنر و علم نوآوری…