نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:20 ق.ظ

ارایه

نحوه ارائه بازخورد و مدیریت کیفیت

در انجام امور پروژه ای و یا امور معمولی رویکرد ارایه نتایج و ارایه بازخورد یکی از اصول و زیر بنا های رشد کیفیت است. اگر کارشناسان و مدیران با…