نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:45 ب.ظ

ارایه به بازار

چه زمانی کارآفرینان فناوری باید نمونه های اولیه محصول خود را ارایه نمایند؟

27 ژوئن 2022 -توسط دانشکده بازرگانی کپنهاگ -اعتبار: Shutterstock کسب به موقع منابع مالی برای سرمایه گذاری های جدید ضروری است. با این حال، سرمایه‌گذاری‌های فناوری اغلب از نگرانی‌هایی در…