نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:58 ق.ظ

ارائه ارزش به مشتری

حل مسئله در تحول دیجیتال

در تحول دیجیتال در سازمانها و موسسات تولیدی و غیر تولیدی حوزه های متفاوت و متنوعی دخیل هستند . اما در یک رویکرد آغازین این تحول بایستی به این موضوع…