نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:34 ب.ظ

اجماع جهانی

نمایی جدید از تمام اجسام در جهان

نمایی جدید از تمام اجسام در جهان

18 اکتبر 2023 -توسط دانشگاه ملی استرالیا-اعتبار: مجله آمریکایی فیزیک (2023). DOI: 10.1119/5.0150209 جامع ترین دیدگاهی که از تاریخ جهان تا کنون ایجاد شده است توسط محققان دانشگاه ملی استرالیا…