نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:06 ق.ظ

اجتماعی

برگزاری جایزه نوآوری اجتماعی

نخستین جلسه شورای سیاستگذاری “جایزه نوآوری اجتماعی” برگزار شد و در این جلسه بر شناسایی صاحبان اندیشه در کشور تاکید شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نخستین جلسه شورای…