نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:07 ب.ظ

اتصالات

فناوری جدید عملکرد خطوط برق را بهبود می بخشد

15 آگوست 2023 – توسط موسسه علم و فناوری Skolkovo-مجموعه های عایق با آلودگی طبیعی. اعتبار: دیمیتری تیتوف/ اسکولتک دانشیار بخش تمرین دیمیتری تیتوف و مهندس پژوهشی کلیم وولخوف از…