نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:13 ق.ظ

آکتومیکوریزا

قارچ ها و مکالمات برقی آنها پس از باران

28 آوریل 2023 -توسط دانشگاه توهوکو-قارچ در مزرعه با الکترود متصل به بالا و پایین. اعتبار: یو فوکاساوا برخی از قارچ‌ها نقش مهمی در حفظ اکولوژی درختان جنگلی دارند. قارچ…