نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:34 ق.ظ

آموزش فنی حرفه ای

فقر آموزش های تخصصی و عمومی برای تحول صنعتی

بسیاری از دست اندر کاران صنعت و تولید و نیز شرکتهای خدماتی و حتی سازمانهای دولتی برنامه ریزی بلند مدت در کارشان را امری بیهوده و آن را مرتبط با…