نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:11 ق.ظ

آموزش عالی

سرمایه گذاری در آموزش رهبران نوآوری

آنهایی که می خواهند منافع ذینفعان را بخوبی در سالهای آتی حفظ کنند و آنهایی که می خواهند در آینده بسیار متغیر از چنگ روشهای سنتی که باعث از دست…