نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 2:22 ب.ظ

آمايش سرزمين

سند ملي آمايش سرزمين به تصويب رسيد

1399/12/12 پس از صرف بيش از ۷۵ هزار ساعت كار كارشناسي و توليد ۳۴ عنوان گزارش در ۵۱ مجلد طي سه سال گذشته براي بررسي مطالعات و سند ملي آمايش…

فرايند تصويب پيش نويس سند ملي آمايش سرزمين در كميسيون تخصصي شورايعالي آغاز شد

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ سيزدهمين جلسه كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين در چارچوب بررسي مطالعات پشتيبانِ تدوين سند ملي آمايش سرزمين با حضور دكتر نوبخت، رئيس سازمان و رئيس شورايعالي…