نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:12 ق.ظ

آزادی علمی و تحقیقاتی

دفاع از آزادی علمی و تحقیقات در اتحادیه اروپا

یان پالموسکی ، دبیرکل اتحادیه صنف. به عنوان یک اصل بنیادین اتحادیه اروپا ، آزادی علمی باید توسط کمیسیون اروپا و همه نهادهای اتحادیه اروپا به شدت و قاطعانه محافظت…