نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 4:36 ق.ظ

MBA

اعتماد به مدیریت و عوامل ذیمدخل

در بسیاری موارد، شواهد تاریخی و تجربه نشان داده است که در بدترین شرایط برای رهبران و مدیران اعتماد همکاران و مردم توانسته است عاملی جدی در خروج آنان از…