نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

7 مهر 1402 6:00 ب.ظ

معرفی

63

معرفی آجرهای نیمه شفاف

20 آوریل 2023 – توسط Empa، آزمایشگاه فدرال سوئیس برای علم و فناوری مواد-نمای جلوی نمونه های اولیه آجر شیشه ای شفاف با فاصله های جانبی شفاف و اثر نور…