نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:52 ق.ظ

اکوباتری

محققان برای اولین بار اکو باتری تولید کردند

15 اکتبر 2020توسط مونیکا وستمن سوونسلیوس ، دانشگاه لینکپینگ میخائیل واگین ، مهندس اصلی تحقیقات و دانشجوی دکترا ، پنگویی دینگ ، آزمایشگاه الکترونیک ارگانیک. اعتبار: ثور بلخد محققان آزمایشگاه…