نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:23 ب.ظ

اپتومریستور

روشن کردن شبکه های عصبی مصنوعی با اپتومریستورها

27 آوریل 2022 -توسط دانشگاه اکستر -اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 تیمی از دانشمندان بین المللی محاسبات یادگیری ماشینی دشواری را با استفاده از دستگاهی در مقیاس نانو به نام “اپتومریستور”…