نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 12:03 ق.ظ

التهاب لثه

“نمره سیتوکین” برای تعیین التهاب لثه 

15 فوریه 2023 – توسط دانشگاه نیویورک -اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 بر اساس مطالعه ای که در مجله PLOS ONE منتشر شده است، محققان کالج دندانپزشکی NYU یک نمره واحد…