نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

24 فروردین 1403 9:11 ب.ظ

اقتصاد مدرن

اقتصاد سنتی، مدیریت سنتی

اقتصاد سنتی همیشه بد نیست همانگونه که اقتصاد مدرن همیشه خوب نیست. شاید برخی خرده بگیرند که اقتصاد یا سنتی است یا مدرن. ولی اعتقاد ما بر این است که…