نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:47 ب.ظ

اقتصاد فناوری

بیوراکتور غشایی بهتر از فرآیند لجن فعال معمولی از جنبه های اقتصاد فناوری عمل می کند.

25 آوریل 2022 – توسط انتشارات آموزش عالی -مقایسه عملکرد فنی-اقتصادی قبل و بعد از مقاوم سازی تصفیه خانه های فاضلاب از فرآیند لجن فعال معمولی تا فرآیند بیوراکتور غشایی….