نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 2:28 ب.ظ

اصل طرد پائولی

آزمایشگاه زیرزمینی ایتالیا به دنبال سیگنال‌های گرانش کوانتومی است

19 دسامبر 2022 – توسط موسسه سوالات بنیادی، FQXi-آزمایشگاه زیرزمینی با رادیواکتیویته پایین Gran Sasso. اعتبار: Massimiliano De Deo، LNGS-INFN برای دهه‌ها، فیزیکدانان به دنبال مدلی از گرانش کوانتومی بودند…