نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:07 ق.ظ

اصلاح سیستماتیک

مدیریت تاب آوری سیستمی

نگاهی کمی دقیق به موضوعات جاری اقتصادی حاکی از آن است که در کشور هیچ برنامه پایداری سیستمی از سوی نهاد های حاکمیتی و کسب و کار ها دنبال نمی…