نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:06 ب.ظ

اسید آمینه

شواهدی از اسید آمینه تریپتوفان موجود در فضا

20 ژوئن 2023 -توسط انجمن سلطنتی نجوم-اعتبار: خورخه ربولو-ایگلسیاس. تصویر پس زمینه: تلسکوپ فضایی ناسا/اسپیتزر (CC BY 4.0) دکتر سوزانا ایگلسیاس گروت، محققی از انستیتو د اخترفیسیکا د کاناریاس (IAC)…