نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 2:40 ب.ظ

استقلال زنان

ارتقای وضعیت حضور زنان در بخشهای اقتصادی

توجه به سرمایه گذاری های آموزشی کلانی که برای ارتقای سطح سواد زنان در کشورمان انجام شده است از یک سو و از سوی دیگر قانون عدم بکار گیری بازنشستگان…