نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:16 ب.ظ

استفاده حداکثری

تحقیقات جدید چگونگی استفاده حداکثری از کمپین های جمع سپاری را روشن می کند

19 مه 2022 -توسط موسسه بین المللی تحلیل سیستم های کاربردی -اعتبار: CC0 دامنه عمومی در سال‌های اخیر، جمع‌سپاری، که شامل بکارگیری عمومی برای کمک به جمع‌آوری داده‌ها می‌شود، برای…