نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:31 ق.ظ

استراتژی صنعتی

زیر بنای تدوین استراتژی های توسعه

موضوع استراتژی صنعتی در کشورمان چند دهه است که مورد بحث است و حتی در دوره هایی نسبت به تدوین آن اقدام شده است . بحث بر سر این موضوع…