نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 4:12 ق.ظ

ارگانویید

بافت مغز روی یک تراشه به تشخیص صدا دست می یابد

بافت مغز روی یک تراشه به تشخیص صدا دست می یابد

گزارش 12 دسامبر 2023 -توسط پیتر گراد، Tech Xplore Brainoware با یادگیری بدون نظارت برای محاسبات هوش مصنوعی. الف، شماتیک یک چارچوب محاسباتی مخزن تطبیقی با استفاده از Brainoware. ب،…