نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:33 ب.ظ

ارزیابی مجدد

ارزیابی مجدد اصول حفاظت کوانتومی

ارزیابی مجدد اصول حفاظت کوانتومی

17 اکتبر 2023 -توسط Tejasri Guuraj, Phys.org-اعتبار: CC0 دامنه عمومی قوانین حفاظت برای درک ما از جهان محوری هستند و اکنون دانشمندان درک ما از این قوانین را در مکانیک…