نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 12:20 ق.ظ

ارتقا سطح سواد زنان

ارتقای وضعیت حضور زنان در بخشهای اقتصادی

توجه به سرمایه گذاری های آموزشی کلانی که برای ارتقای سطح سواد زنان در کشورمان انجام شده است از یک سو و از سوی دیگر قانون عدم بکار گیری بازنشستگان…