نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:48 ق.ظ

اجتماع

از تاب آوری مدیریت تا اجتماع

1-مقدمه : با نگاهی به تعاریف  و ادبیات مدیریت و تاب آوری به ارتباط بسیار نزدیکی به موضوعات هماهنگی و یکپارچگی در تصمیمات می رسیم . برای مثال در خصوص…